ضوابط و معیارهای طراحی فضا های آموزشی

 

 

 

ضوابط و معیارهای طراحی فضا های آموزشی

 

بخش های مختلف معماری فضای آموزشی(بعضی الزامی و بعضی وابسته به نظر طراح دارد).

1-لابی وزیر مجموعه های آن شامل:

فضای انتظار و نشیمن

عناصر خدمات عمومی مانند باجه های تلفن و اینترنت

عناصر دسترسی عمودی مانند رمپ،پله وآسانسور

 2-سایت اداری شامل:اتاق ریاست-دفاتر کار-بایگانی-آبدار خانه-سرویس های بهداشتی-محل انتظار ارباب رجوع و منشی


دانلود معماری