مصالح ساختمانی و معماری

 

مصالح ساختمانی و معماری

 نیروهای شکل دهنده در ساختمان و معماری بسیار زیاد و پیچیده اند. دامنه این عوامل از ویژگی های ابعادی و

هندسی فضاها آغاز و به طراحی دید و نور و خصوصیات  مکان و منظر و ماده و مصالح و سپس به ملاحظات روانی،
اجتماعی، اقتصادی می رسد. تا جائیکه می توان گفت معماری هنر آشتی آضداد است.
 خط در طراحی معماری و ارتباط آن با مصالح
ساختن با ماده امکان پذیر است و معماری در نهایت وقتی موجودیت پیدا می کند که اجرا شود و برای این منظور

 بامصالح و تکنولوژی اجرایی ارتباط پیدا می کند.


دانلود معماری