مطالعات معماری خانه کودک

نقش معماری در پرورش فکری کودکان

به نظر می رسد نوع بشر توسط سه گونه آموزش و پرورش احاطه شده است :

- رشد داخلی حس ها و اعضا

- آموزش و پرورش طبیعت

- چگونگی استفاده از این رشد که آموزش و پرورش انسان هاست .و در این میان تنها آموزش و پرورش انسان هاست که کاملا در اختیار ما قرار دارد .

آموزش و پرورش برانگیختن یک رشته پیشرفتهای جسمانی ،عقلانی و اخلاقی در کودک با توجه به جامعه ای است که او برای زندگی در آن اماده می شود ، آموزش و پرورش از جامعه و بنابراین فرهنگ به منزله مجموعه عادات و آداب اجتماعی ، جدایی ناپذیر است .به همین علت ، هدف مفهوم و روشهای آموزش و پرورش نیز به موازات تحول جامعه و فرهنگ تحول می یابد و بنابراین باید با پیشرفت علم و تجربه بطور دائم مورد بازنگری قرار گیرد .به عبارت دیگر اینک آموزش و پرورش از هر چهار راستای دیرینه خود یعنی سن ، محیط تربیتی ،قوای ذهنی و روابط عاطفی بسیار گسترده تر شده است و از این نظر به مفهوم فرهنگ آموزی بسیار نزدیک تر شده است .


دانلود معماری